IskolánkrólA fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a működési engedélynek megfelelően:

- általános iskola 1-8. évfolyam maximális létszám: 220 fő,

- óvodai nevelés maximális létszám: 60 fő.

  • A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése nyilvános megállapításai és ideje:

A fenntartó az intézmény értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

A J.-N.-SZ. Megyei Kormányhivatal 2016. március 8-án kelt iratában értékelte a két megelőző tanévet törvényesség betartása szempontjából. A Kormányhivatal megállapította, hogy a vizsgált időszakban törvénysértés nem történt.

  • A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapítása a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
  • Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot, az iskolánk webhelyén lehet olvasni:

Intézményi étkeztetés

Tanulóinknak lehetőségük van az étkezési szolgáltatások igénybevételére.

Választási lehetőség: napi háromszori étkezés vagy csak ebéd.

Étkezési térítési díjak 2016. március 1-től.

Óvoda: Szülő által fizetendő térítési díj (Ft)

napi háromszori étkezés (teljes térítés esetén) 660-

napi háromszori étkezés (50%-os térítés esetén) 330-

Iskola: Szülő által fizetendő térítési díj (Ft)

napi háromszori étkezés (teljes térítés esetén) 867-

napi háromszori étkezés (50%-os térítés esetén) 434.-

ebéd (teljes térítés esetén) 577-

ebéd (50%-os térítés esetén) 288-

Étkezési igénylése a szülő aláírásával történhet.

Az étkezés lemondása: előző nap 13 óráig a titkárságon.

A térítési díj befizetése: minden hónapban a kiértesített időpont szerint.

Étkezési kedvezmények:

- 100%-os: gyermekvédelmi határozattal rendelkező,

- 50%-os: háromgyermekes vagy tartósan beteg.

Az intézményünk tandíjat nem szed.

Nyitva tartás rendje

Iskola:

Tanítási napokon: 7:00-tól 16:30 óráig van nyitva. Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint.

Az épületek ettől eltérő időpontban is nyitva tarthatók az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján.

A tanítás reggel 8:00 órakor kezdődik. 

Az iskolába érkezés ideje:

  • legkorábban: 07:30 óra
  • legkésőbb: 07:50 óra

Csengetési rend:

1. óra: 8.00-8.45

2. óra: 08.55-9.40

3. óra: 10.00-10.45

4. óra: 10.55-11.40

5. óra: 11.50-12.35

6. óra: 12.45-13.30

7. óra: 13.40-14.25

Óvoda:

Munkanapokon: 6:30-tól 16:30-ig.

A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartás előtt értesítjük a szülőket.

Nyári zárva tartás: 5 hét (júl.-aug.). Erről január 31-ig tájékoztatjuk a szülőket.

Szabályzatok


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

  • a házi feladatok legfontosabb funkciója tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
  • az első-negyedik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot, kivétel olvasó napló;
  • az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére nem kapnak írásbeli házi feladatot, szóbeli adható (pl. kötelező olvasmány)
  • a házi feladat mértékét a tanítóknak és szaktanároknak úgy kell meghatározni, hogy annak elkészítése átlagos képességű tanuló esetében ne haladja meg alsó tagozaton: 1-2. osztályban kb. a 45 percet; 3-4. osztályban kb. a 90 percet. Felső tagozaton tantárgyanként átlagosan ne haladja meg kb. a 30 percet.

Pedagógiai program 2.5.2


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az év közben tartandó vizsgák közé sorolandó az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga és tanév végén sorra kerülő javítóvizsga. Ezek hatálya kiterjed arra a tanulóra, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít. Továbbá, aki önként osztályozó vizsgára jelentkezik. Valamint kiterjed más intézmények olyan tanulóira is, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő (azon tanulók tesznek különbözeti vizsgát, akiknek tanulmányi eredménye nem éri el a 3,5-et).

A vizsgabizottságok tagjait az igazgató jelöli ki.

Pedagógiai program 1.22.


Osztályozó vizsga

Az intézményi osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni.

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % -a.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, ha

- felmentést kapott -kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól.

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének

egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.

Sikeres osztályozó vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 15 percnél nem lehet több.

A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.

Különbözeti vizsga

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Javítóvizsga

Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.

Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.

A vizsgák követelményei:

Pedagógiai program 1.22.

Értékelés

Év közbeni vizsgák értékelése (osztályozása) a Pedagógiai Programunk alapján történik.

A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai:

Jeles

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a megoldáshoz.

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.

Közepes

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.

Elégséges

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges.

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.

Elégtelen

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.

A tanulók írásbeli munkájának értékelése


Alsó és felső tagozat:

témazárók, dolgozatok, osztályozó vizsga, javítóvizsga:


0-29%=1

30-49%=2

50-74%=3

75-89%=4

90-100%=5

Helyesírás értékelése (1-4. évfolyamon):

0-2 hiba=5

3-4 hiba=4

5-6 hiba=3

7-8 hiba=2

9 hibától=1

Másolás értékelése (1-2. évfolyamon):

1 hiba=5

2 hiba=4

3-4 hiba=3

5-6 hiba=2

7 hiba=1

Másolás értékelése (3-4. évfolyamon):

0 hiba=5

1 hiba=4

2 hiba=3

3 hiba=2

4 hiba=1

Magatartás értékelése

MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE: PÉLDAMUTATÓ (5), JÓ (4), VÁLTOZÓ(3), JAVÍTÁSRA SZORUL (2)

A felsorolt szempontok mindegyike szerint minden tanár 2-5-ig terjedő számmal értékeli a gyermeket, majd ezek átlagát, az összes a gyermeket tanító pedagógus értékelésének  átlagával összesítve és újból átlagolva kapjuk a magatartás jegyet.

Figyelem, figyelem-koncentráció

Kitartás

Önállóság

Pontosság

Rendszeretet

Önfegyelem

Segítőkészség

Önértékelés, bírálat elfogadása

Akaratát és érzelmeit megfelelően fejezi ki

Alkalmazkodás, beilleszkedés

Udvariasság, figyelmesség, köszönés

Tiszteletadás a felnőtteknek

Fegyelmezettség órán

Fegyelmezettség órán kívül

Felszerelés

Étkezési kultúra